• Otočić Sveta Marija
    Otočić Sveta Marija
    Otočić Sveta Marija na mljetskom Velikom jezeru
  • Dubrovačke zidine
    Dubrovačke zidine
    Dubrovačke gradske zidine su sklop utvrda koje okružuju stari dio grada ...

Otok Mljet

otok mljet Mljet, ili kako ga zovu "Zeleni otok", obiluje bujnom vegetacijom. Gotovo i nema predjela na njegovoj površini koji su potpuno goli i krševiti . Za tu bujnu vegetaciju uvelike je zaslužna povoljna mediteranska klima s blagim zimama i relativno dobro raspoređenim oborinama. Mljetska vegetacija se može podijeliti u dva osnovna oblika: alepski bor (Pinus halepensis) i vazdazelena lisnata šuma  hrasta crnike (Orno - Quercetu ).
Šume alepskog bora sačuvane su oko Velikog jezera, naselja Goveđari, uvale Pomena, brda Bugari i Gaja, uvale Sutmiholjske i polja Propadi, te su to najljepše i najočuvanije šume ove vrste na Mediteranu. S druge strane, Mljet je poznat i po šumama hrasta crnike koje su najočuvanije na područjima: Planjak, Kneže polje, Ivanje polje i Nikolin dolac. Šume alepskog bora i hrasta crnike  prostirale su se na većim površinama otoka, ali su usred stalne sječe, te čestim požarima znatno uništene. Na Mljetu susrećemo i degradirane oblike šuma od kojih je najrasprostranjenija makija od koje su najzastupljenije podvrste: planika (Arbutus unedo), zelenika (Phillyrea variabilis), veliki vrijes (Erica arborea) i druge. Na lokacijama između Saplunare i Vratničke pojavljuje se pitomi bor ili pinj (Pinus pinea). Od ostalih biljnih oblika važno je spomenuti terofite,  jednogodišnje biljke koje se većinom nalaze na zapadnom dijelu otoka te čine 46% flore Nacionalnog parka Mljet. Od njih se ističu: lan (linum), djetelina (Trifolium), trave (Poaceae)...itd., te hemikriptofiti, skupine biljaka sa poluskrivenim pupovima.  otok mljet Od endema na otoku se mogu naći biljke kao što su: pravi buhač (Tancetum cinerarifolium), dubrovačka zečina (Centaurea Ragusina), modro lasinje (Motkia potraea), petrovac (Crithmum maritimum), morski kotrljan  Eryngium maritimum) ...itd. Sve te endemne biljke spadaju u skupinu grmolikih biljaka prilagođenih na ekstremne uvjete života.Što se tiče podvodnih biljaka  najrasprostanjenije su alge, od kojih su najznačajnije cistozire (Cistoseira), zelene alge koje se nalaze gotovo uz samu obalu.

No images

HNB tečajna lista

Došlo je do greške.
Tečajna lista off-line.
canakkale canakkale canakkale